Podstawa programowa

ZMIANY W SZKOLNICTWIE część 2 – ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWE

1.   Nowa  podstawa programowa obejmuje:

• wychowanie przedszkolne;
• kształcenie ogólne dla szkoły podstawowej;
• kształcenie ogólne dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
• kształcenie ogólne dla branżowej szkoły I stopnia;
• kształcenie ogólne dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
• kształcenie ogólne dla szkoły policealnej.

2.   Wejście w życie reformy programowej:

Już od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych (kl. II, III, V, VI), klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Do nowej podstawy programowej będą obowiązywać nowe podręczniki szkolne. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach (szkoła otrzyma dotację, za którą zakupi podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe).

W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

3.   Podstawa programowa będzie docelowa

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010.

4.   Ramowe plany nauczania

W naszej szkole, nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

- klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej);

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo:

·         geografia i biologia –od klasy piątej ( od roku szk. 2018/19)

·         chemia i fizyka – od klasy siódmej.

·         drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej.

 W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć  technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

 Ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole.

 Ramowe plany nauczania zawierają również godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej  w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie.

 Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie MEN:

www.men.gov.pl