Oferta terapeutyczna

Dzieciom ze specjalnymi potrzebami eduakcyjnymi oferujemy:
 
-  indywidualne zajęcia rewalidacyjne
- indywidualne zajęcia logopedyczne
- indywidualne zajęciafelinoterapii (terapia z udziałem kota)
- indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej
- indywidualne i zbiorowe zajęcia terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata
- indywidualne i zbiorowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem ( terapia behawioralna, taktylna, terapia ręki, metoda krakowska, med. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, met. aktywności Knillów, zajęcia z alternatywnych form komunikacji - PECS, MÓWIK), 
- zajęcia z tyflopedagogiki dla dzieci niewidomych i słabowidzących
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- zajęcia psychoterapii
- Trening umiejętnosci społecznych (TUS)
 
W/w zajęcia prowadzone są na podstawie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE SĄ BEZPŁATNE!!!
 
..........................................................................................................................................................