Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Informujemy, że przy Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli organizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
 
Nasza oferta obejmuje:
- zajęcia rewalidacyjne
- logopedię
- rehabilitację ruchową
- integrację sensoryczną
- felinoterapię
- psychoterapię
 
Pracę terapeutyczną prowadzimy w Sali Doświadczania Świata, sali rehabilitacyjnej i integracji sensorycznej, sali logopedycznej i sali terapeutycznej.
 
Realizujemy zalecenia zawarte w opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Prowadzimy także własne obserwacje dziecka i na ich podstawie dobieramy  rodzaj zajęć, formy i metody pracy. Nasi terapeuci prowadzą zajęcia indywidualne z możliwością włączenia dziecka do zajęć grupowych.
 
Zajęcia w ramach WWRD są bezpłatne.
....................................................................
 

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 7 r.ż.)

Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzeń genetyczne, wady wrodzone, uszkodzeń narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się
w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania
w środowisku.

 

Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 

·         udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

·         udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy
z dzieckiem,

·         pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
i niezbędnego sprzętu,

·         pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,

·         pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,

·         zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,

·         dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,

·         stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

 

 

Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

·         Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

·         Poradnie psychologiczno - pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do przedszkola, szkoły lub placówki opinie wydaje poradnia psychologiczno – pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka..

·         Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
na podstawie, której dziecko i jego rodzina jest przyjmowane pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju .

·         Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.