Akademia Umiejętności Społecznych

Projekt realizowany w okresie od 2016-03-21 do 2016-06-17 W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO.
Zadanie „Akademia umiejętności społecznych” realizowane przez Stowarzyszenie „Równe Szanse” w zakresie wsparcia dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym to cykl zajęć dodatkowych dla uczniów klas O-III Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych (ZNPO)- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli kształtujących i rozwijających ich umiejętności społeczne.
 
Celem zadania jest pomoc dzieciom, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, mają problemy w nawiązaniu i utrzymaniu relacji społecznych, potrzebują pozytywnych doświadczeń w kontaktach z dziećmi oraz dodatkowego wsparcia w rozwijaniu już posiadanych umiejętności społecznych.
 
W ramach zadania wsparciem w postaci zajęć rozwojowych mających na celu wzmocnienie kompetencji społecznych objęte zostaną dzieci w wieku 5-9 lat, uczniowie klas O-III ZNPO - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli. Łącznie 35 osób, w tym 13 dzieci niepełnosprawnych:
• W klasie „0” - 16 dzieci, w tym 5 niepełnosprawnych (3 osoby z autyzmem, 1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, 1 osoba z mutyzmem).
• W klasie I - 9 dzieci, w tym 5 niepełnosprawnych ( 2 osoby z autyzmem i upośledzeniem lekkim, 2 osoby z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym, 1 osoba z Zespołem Aspergera, 1 osoba z opinią o nieharmonijnym rozwoju).
• W klasie II - 7 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych (jedna osoba z niedosłuchem i zaburzeniami w zachowaniu , 1 osoba z upośledzeniem lekkim i zaburzeniami w zachowaniu).
• W Klasie III - 3 dzieci, w tym 1 osoba niepełnosprawna –niewidoma.
 
PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU:
 
Rezultaty ilościowe:
- 35 uczniów –  uczestniczyŁo w cyklu zajęć „Akademii umiejętności społecznych”
W ramach „Akademii umiejętności społecznych zrealizowano:
- 33 godziny zajęć dydaktycznych
- 6 wyjazdów (po 2 na każdą grupę) do miejsc publicznych - do Sali Zabaw Kubuś (dla grupy „0”), na basen Miejski we Włocławku (dla grupy I oraz grupy II-III) oraz wycieczka do lasu (dla wszystkich grup)

Rezultaty jakościowe:
Różnorodność proponowanych w projekcie działań przyczyniło się do wzrostu u dzieci kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w współczesnym świecie: – zdolności do angażowania się i umiejętności pracy zespołowej, kreatywności; - kompetencji poznawczych – umiejętności przyswajania nowych informacji, ich przetwarzania i wykorzystywania przy okazji innych aktywności, umiejętności stawiania pytań i aktywnego poszukiwania odpowiedzi, logicznego wnioskowania i kojarzenia; - kompetencji emocjonalnych - kontroli własnych emocji, zrozumienia dla emocji innych, tolerancji; - kompetencji komunikacyjnych - nawiązywania interakcji, komunikowania się w grupie.

Równolegle do pracy w procesie grupowym dzieci poprzez naukę umiejętności społecznych zdobyły wiedzę na temat zachowań, niezbędnych do funkcjonowania w grupie.

Doposażono bazę szkoły w pomoce dydaktyczne. 

Koordynatorem projektu była p. Joanna Kotowska.

 

Fotogaleria: AUS