W latach 2017-2019 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty ze środków zewnętrznych:
- Projekt "Czas dla rodziców" - wsparcie informacyjno-terapeutyczne dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju" (2017 r). zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Kuj/- Pom. Kwota dofinansowania 5000 zł. W ramach projektu zrealizowano w okresie V-XI 2017 r. cykl: 7 warsztatów dla rodziców dzieci z niepełnoprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz 60 godzin konsultacji i porad dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością. W projekcie wzięło udział 32 uczestników.
- Projekt "Sprawni ruchowo-sprawni w życiu - zajęcia z zakresu fizjoterapii z elementami integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju fizycznym " (2017 r). zadanie publiczne współfinansowane ze środkó w PFRON przez Woj. Kuj.- Pom. Kwota dofinansowania 8000 zł. W ramach projektu zrealizowano w okresie V-XI 2017 r. cykl zajęć z fizjoterapii dla grupy 5 dzieci z niepełnosprawnością ruchową, przyczyniających się do poprawy ich stanu zdrowia.
- Projekt "Otwarci na autyzm" (2017 r). zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Kwota dofinansowania 4000 zł. W ramach projektu zorganizowano w kwietniu 2017 r. imprezę środowiskową dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego mającą na celu zwiększanie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych związanych ze spektrum autyzmu oraz prawidłowych zachowań i form pomocy osobom dotkniętym
zaburzeniami autystycznymi. W projekcie wzięło udział 161 uczestników (projekt zakładał udział 130 osób).
- Projekt "Dziś aktywny uczeń, jutro aktywny obywatel" (2018 r).zadanie publiczne współfinansowane ze FIO (2018 r.). Kwota dofinansowania 64270 zł. Cel projektu Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej oraz wzmocnienie postaw patriotycznych i świadomości
historycznej wśród 95 uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli, poprzez ich udział w cyklu zajęć
szkolnych i aktywności pozaszkolnych zorganizowanych w okresie od 1 września 2018 do 20 grudnia 2018.
- Projekt "Sprawni ruchowo-sprawni w życiu - zajęcia z zakresu fizjoterapii z elementami integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju fizycznym" (2018 r). zadanie publiczne współfinansowane ze środków PFRON przez Woj. Kuj.- Pom. Kwota dofinansowania 20000 zł. W ramach projektu zrealizowano w okresie V-XII 2018 r. cykl zajęć z fizjoterapii dla grupy 14 dzieci z niepełnosprawnością ruchową
-Projekt "Małe Kujawiaki" (2018r). zadanie publiczne współfinansowane ze Woj. Kuj.- Pom. .Kwota dofinansowania 3500 zł. W ramach projektu zrealizowano w okresie IX-XII 2018 r. cykl zajęć edukacyjnorozwojowych z zakresu edukacji muzyczno-ruchowej dla 28 dzieci w wieku 3-6 lat opartych na folklorze kujawskim mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju
- Projekt "Małe Kujawiaki" (2019 r).projekt dofinansowany ze środków Fundacja BGK. Kwota dofinansowania 9980 zł. W ramach projektu zrealizowano w okresie I-VI 2019 r. cykl zajęć edukacyjnorozwojowych z zakresu edukacji muzyczno-ruchowej dla 28 dzieci w wieku 3-6 lat opartych na folklorze kujawskim mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju.
- Projekt "Małe Kujawiaki" (2019 r).projekt dofinansowany ze środków Fundacja Orlen. Kwota dofinansowania 5000 zł. W ramach projektu zrealizowano w okresie I-VI 2019 r. cykl zajęć
edukacyjnorozwojowych z zakresu edukacji muzyczno-ruchowej dla 28 dzieci w wieku 3-6 lat opartych na folklorze kujawskim mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju.
- Projekt "Sprawni ruchowo-sprawni w życiu " (2019 r). zadanie publiczne współfinansowane ze środków PFRON przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Kwota dofinansowania 20000 zł. W ramach projektu zrealizowano w okresie V-XI 2019 r. cykl zajęć z fizjoterapii dla grupy 8 dzieci zniepełnosprawnością ruchową.