Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Drodzy Rodzice!

Jeśli Wasze Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą propozycją pomocy psychologiczno - pedagogicznej i terapeutycznej: 

- zakładka "Ustawa" -  treść ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym   ;

- zakładka "Oferta terapeutyczna" -  propozycja zajęć terapeutycznych oferowanych w naszej placówce oraz opis kazdej oferowanej terapii i metody terapeutycznej realizowanej przez naszych terapeutów;

- zakładka "Terapeuci" - prezentacja postaci nauczycieli terapeutów zatrudnionych w naszej placówce;

- zakładka "Klasa specjalna dla dzieci z autyzmem" - opis zasad pracy w klasie specjalnej dla dzieci z autyzmem;

- zakładka " Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - opis  wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat;

- zakładka "Sala Doświadczania Świata" - prezentacja specjalistycznej Sali do prowadzenia terapii polisensorycznej;

- zakładka "Współpraca" - prezentacja organizacji i ośrodków terapeutycznych, z którymi wspoółpracuje nasza placówka w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz terapeutycznej .

...........................................................................................................................................................................................................

 
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole NPO w Kąkowej Woli prowadzona jest na podstawie:
 
- rozporządzenia MEN - zakładka "Ustawa"
 
- Statutu Zespołu NPO:
 

"§ 19.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego

 

1.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (dalej PP) oraz kształcenie specjalne organizowane jest przez Dyrektora Zespołu za zgodą Organu Prowadzącego, w każdej placówce należącej do Zespołu wg jej potrzeb.

2.        Pomoc PP oraz kształcenie specjalne organizowane jest dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających opinie lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3.        Liczbę godzin pomocy PP oraz kształcenia specjalnego i ich rodzaj oraz formę ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Organem Prowadzącym i na podstawie przepisów prawa oświatowego.

4.        Pomocą PP oraz  kształceniem specjalnym objęci są uczniowie punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klas I-VI szkoły podstawowej.

5.        Pomoc PP oraz kształcenie specjalne może odbywać się jako:

1) Dodatkowe zajęcia terapeutyczne:

a)    organizowane są dla uczniów na podstawie orzeczeń lub opinii publicznej PPP;

b)   dodatkowe zajęcia terapeutyczne prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej dla dzieci o podobnych dysfunkcjach rozwojowych);

c)    dodatkowe zajęcia terapeutyczne prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje, ustalone w przepisach prawa oświatowego lub terapeuta.

2)  Kształcenie specjalne indywidualne:

a)    organizuje się na podstawie zaleceń w orzeczeniu publicznej PPP oraz wg przepisów prawa oświatowego.

b)   Kształcenie specjalne indywidualne organizuje się na terenie placówki, w domu dziecka lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej,  na wniosek rodziców dziecka (prawnych opiekunów)  oraz  za zgodą Organu Prowadzącego.

3)   Kształcenie specjalne w klasie ogólnodostępnej szkoły podstawowej organizuje się na podstawie  zaleceń w orzeczeniu publicznej PPP  oraz wg przepisów prawa oświatowego.

4) Kształcenie specjalne w klasie integracyjnej szkoły podstawowej:

a)      klasę integracyjną w szkole podstawowej tworzy się gdy liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego równa się 20-25% ogólnej liczby uczniów danej klasy,

b)       klasę integracyjną tworzy się na podstawie uchwały Organu Prowadzącego,

c)      zajęcia w klasie integracyjnej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania na danym etapie edukacyjnym oraz kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej,

d)     w klasie integracyjnej może być zatrudnionych więcej niż jeden nauczyciel, przy czym jeden z nich jest nauczycielem prowadzącym i pełni funkcję wychowawcy klasy,

e)      Organizacja zajęć w klasie integracyjnej przeprowadzana jest na podstawie przepisów prawa oświatowego;

5). Kształcenie specjalne w klasie specjalnej szkoły podstawowej.

a)      Klasę specjalną tworzy, na wniosek Dyrektora Zespołu, Organ Prowadzący na podstawie podjętej uchwały,

b)      Klasę specjalną tworzy się, gdy liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest większa niż 25% ogólnej liczby uczniów w danej klasie,

c)      Klasa specjalna może nosić nazwę nadaną jej przez organ prowadzący szkołę,

d)     Do klasy specjalnej uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną PPP,

e)      Zapisy do klasy specjalnej odbywają się w terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu,

f)       Do jednej klasy specjalnej uczęszczają uczniowie, których różnica wieku jest nie większa niż dwa lata,

g)      W klasie specjalnej pracują nauczyciele posiadający  kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej,

h)      W klasie specjalnej może pracować więcej niż jeden nauczyciel, przy czym tylko jeden z nich pełni funkcję nauczyciela prowadzącego. Nauczyciel prowadzący powinien posiadać także przygotowanie pedagogiczne na dany etap edukacyjny."